ALGEMENE VOORWAARDEN AST EXPO BV / EXPO TICKETS​

 1. Definities De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis: a. Account: het door Koper aangemaakte account/bevestige bestelling op www.expo-tickets.nl; b. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Expo Tickets / AST EXPO BV; c. Doorverkoopplatform: het doorverkoopplatform Expo Tickets, onderdeel van AST Expo BV waar de Koper veilig zijn of haar tickets kan kopen; d. Evenement : de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, danwel (vak)beurs, waarvoor Expo Tickets tickets verkoopt; e. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een ticket koopt; f. Ticket: toegangsbewijs voor een evenement van AST Expo BV; g. Organisator: de natuurlijke of rechtspersoon die een evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is; h. Ticket: het via de officiële kanalen verkregen document dat dient als toegangsbewijs voor het Evenement, waaronder wordt verstaan een regulier Ticket; i. AST Expo BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Bornerbroek j. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door Expo Tickets namens zichzelf of in opdracht van derden. 

 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij AST Expo BV / Expo Tickets, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. b. De toepasselijkheid van eventueel door Koper gehanteerde voorwaarden wijst Expo Tickets / AST Expo BV uitdrukkelijk van de hand. c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Expo Tickets / AST Expo BV is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Expo Tickets te raadplegen. d. Op de overeenkomst tussen Koper en Organisator zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Koper, zal de Organisator op verzoek van Koper de Algemene Voorwaarden van de Organisator toezenden. 

 3. Totstandkoming Overeenkomst met Expo Tickets / AST Expo BV a. De dienst die Expo Tickets / AST Expo BV verleent bestaat uit het distribueren van Tickets. Een ticket is niets meer dan een recht tot toegang, in dit geval toegang tot een evenement van de Organisator. Met de aankoop van een ticket komen er daardoor twee overeenkomsten tot stand. Een overeenkomst tussen Koper en Expo Tickets en een overeenkomst tussen Koper en de Organisator van het Evenement waarvoor Koper een recht tot toegang heeft gekocht. b. De overeenkomst die tussen Expo Tickets / AST Expo BV en koper tot stand komt ziet op het bestel- en leveringsproces van het ticket. c. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat koper heeft opgegeven in zijn of haar account. Expo Tickets / AST Expo BV zal het door koper opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen. d. De door Expo Tickets / AST Expo BV opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Expo Tickets / AST Expo BV schriftelijk in gebreke te worden gesteld. e. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Koper redelijkerwijs niet kan worden 3 verlangd dat deze de overeenkomst in stand laat. f. Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische tickets te bestellen, wordt de verkoop van tickets te versturen per post via de website of het callcenter 8 tot 10 dagen voor de datum van het event gestaakt om Expo Tickets / AST Expo BV de gelegenheid te geven de tickets nog per post te versturen.

 4.  Totstandkoming overeenkomst tussen koper en organisator a. Koper koopt via Expo Tickets / AST Expo BV een ticket voor een evenement van Organisator. Er komt daardoor tussen Koper en Organisator een overeenkomst tot stand die ziet op rechten en verplichtingen in het kader van het recht tot toegang tot het Evenement van de Organisator. Expo Tickets / AST Expo BV treedt in dat verband op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen Koper en Organisator en is geen partij bij deze overeenkomst. De overeenkomst tussen Koper en Organisator komt tot stand nadat Koper via Expo Tickets / AST Expo BV één of meerdere Tickets heeft gekocht. b. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Expo Tickets / AST Expo BV vrijblijvend. c. Koper dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Koper dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Koper kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Koper vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Expo Tickets / AST Expo BV contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als Expo Tickets / AST Expo BV Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Expo Tickets / AST Expo BV ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Indien Expo Tickets / AST Expo BV twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Koper. Expo Tickets / AST Expo BV zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten. d. Expo Tickets / AST Expo BV is gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator een maximum te stellen aan het aantal te reserveren c.q. te kopen Tickets. Bij een concreet vermoeden van misbruik ten aanzien van het omzeilen van het gestelde maximum, is Expo Tickets / AST Expo BV gerechtigd om zelfstandig en/of op verzoek van de Organisator de reservering van de Tickets ongedaan te maken of de betreffende Tickets ongeldig te maken. Dit om te voorkomen dat er Tickets op grote schaal worden opgekocht. e. Expo Tickets / AST Expo BV heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets aanvullende producten aan te bieden. Indien Expo Tickets / AST Expo BV producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (Algemene) Voorwaarden van deze derde van toepassing zijn. f. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

 5. Prijzen en betaling a. Expo Tickets / AST Expo BV verkoopt Tickets namens Organisator die de prijs en het aantal beschikbare plaatsen bepaalt. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt. b. Koper betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Expo Tickets / AST Expo BV aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. c. Alle prijzen van Expo Tickets / AST Expo BV zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij 4 uitdrukkelijk anders wordt vermeld. d. Per Ticket worden er servicekosten in rekening gebracht en in sommige gevallen per order transactiekosten en bezorgkosten. e. Indien Koper de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Koper, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Koper na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Expo Tickets / AST Expo BV de vordering uit handen geven, in welk geval Koper naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. 

 6. Afgelaste of verschoven Evenementen a. Het is de verantwoordelijkheid van Koper om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel Expo Tickets / AST Expo BV zal proberen Koper van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat Expo Tickets / AST Expo BV de benodigde informatie van de Organisator heeft ontvangen, kan Expo Tickets / AST Expo BV niet garanderen dat Koper van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. Expo Tickets / AST Expo BV is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten. b. De aanvullende voorwaarden van de Expo Tickets / AST Expo BV annuleringsverzekering zijn van toepassing op de overeenkomst, indien Koper een annuleringsverzekering heeft afgesloten. c. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Expo Tickets / AST Expo BV opnemen via de online klantenservice of 0546-546820 (tegen lokaal tarief). Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Organisator voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs. d. In het geval een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Koper de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Organisator. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de Organisator van het Evenement. Indien de Organisator van het Evenement Expo Tickets / AST Expo BV verzoekt om de Koper de ticketprijs, al dan niet gedeeltelijk, te restitueren dan zal Expo Tickets / AST Expo BV hiertoe overgaan nadat zij de betreffende gelden van de Organisator van het Evenement heeft ontvangen. Wanneer wordt overgegaan tot restitutie van de ticketprijs, zal Expo Tickets / AST Expo BV eveneens de servicekosten restitueren. De restitutie als bedoeld in de vorige zin geschiedt uitsluitend middels een online overboeking. e. Bij afgelasting of verschuiving van een Evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking. 

 7. Tickets a. Afhankelijk van het type Evenement wordt door Expo Tickets / AST Expo BV een regulier Ticket aangeboden aan de Koper gemaakt. Dit Ticket is voorzien van het logo van Expo Tickets / AST Expo BV. Het maken van een screenshot van een Ticket is toegestaan en wordt aangemerkt als geldig toegangsbewijs tot het Evenement. Let op: enkel de personen Voor vragen over Tickets de Koper contact opnemen met het contactcenter van Expo Tickets / AST Expo BV. c. Zie voor meer informatie https://www.Expo-tickets.nl. 

 8. Het is Koper niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet. Daarnaast kan een Organisator de doorverkoop of het gebruik op commerciële wijze van een Ticket verbieden. De Koper dient dit na te gaan in de algemene voorwaarden van de Organisator waar op het Ticket en gedurende het bestelproces naar wordt verwezen. Bij (poging tot) doorverkoop of commercieel gebruik in strijd met de wet of de algemene voorwaarden van de Organisator, dan wel wanneer anderszins in strijd wordt gehandeld met de bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden of de algemene voorwaarden van de Organisator, is de Organisator gerechtigd het betreffende Ticket ongeldig te maken en/of de Koper een boete op te leggen. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding. e. Na ontvangst dient de Koper de Tickets direct te controleren op juistheid. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer worden geruild of vergoed f. Indien het Ticket van Koper zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Koper contact opnemen met het online contact adres of 0546-546820. (tegen lokaal tarief). g. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Expo Tickets / AST Expo BV kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Koper contact met Expo Tickets / AST Expo BV opnemen via het online contact adres of 0546-546820 (tegen lokaal tarief). 

 9. Overdragen van Digitale Tickets (eTickets en Mobile Only tickets) a. Het overdragen van een Digitaal Ticket is uitsluitend bedoeld voor overdracht aan vrienden of familie. Draag daarom alleen Digitale Tickets over aan mensen die u kent en vertrouwt. b. Door gebruik te maken van de mogelijkheid om een Digitaal Ticket over te dragen, geeft u de ontvanger uitsluitend het recht om van het Digitale Ticket gebruik te maken. Let op: de Koper van het Digitale Ticket blijft de officiële contractspartij van Expo Tickets / AST Expo BV. Dit betekent dat de overeenkomst tussen u, als oorspronkelijk Koper, en Expo Tickets / AST Expo BV, inclusief alle rechten en verplichtingen die hiervan deel uitmaken, en alle voorwaarden die van toepassing zijn op het Digitale Ticket ook na overdracht, ongeacht het aantal keer dat het Digitale Ticket wordt overgedragen, in stand blijven. In het geval er sprake is van verplaatsing of annulering van een Evenement, heeft alleen de oorspronkelijke Koper het recht om restitutie te vragen, conform de thans geldende voorwaarden voor dat Digitale Ticket. De ontvanger van een overgedragen Digitaal Ticket kan nimmer aanspraak maken op restitutie. Expo Tickets / AST Expo BV informeert uitsluitend de oorspronkelijke Koper over zaken met betrekking tot het Ticket en het Evenement. Het is de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke Koper om deze informatie te delen met ontvangers van overgedragen Digitale Tickets. 

 10. Intellectuele Eigendomsrechten a. De op het Ticket van Expo Tickets / AST Expo BV rustende intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Expo Tickets / AST Expo BV dan wel haar licentiegever. Koper zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Expo Tickets / AST Expo BV dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad. b. Het is Koper niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket. c. Het is Koper verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren. d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Expo Tickets / AST Expo BV aan Koper. 

 11. Privacy a. Koper wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Expo Tickets / AST Expo BV welke op de website van Expo Tickets / AST Expo BV raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens. 

 12. Aansprakelijkheid a. Expo Tickets / AST Expo BV kan niet worden aangemerkt als de Organisator van het Evenement en is geen partij bij de overeenkomst die tussen de Organisator en Koper tot stand komt. Expo Tickets / AST Expo BV is daardoor niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie ten aanzien van: het recht dat de Koper heeft gekocht tot verkrijging van toegang tot het Evenement van Organisator, de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement, de gang van zaken in of rondom het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid. Daarnaast geldt dat, voor zover wettelijke is toegestaan, Expo Tickets / AST Expo BV nimmer aansprakelijk is jegens de ontvanger van een overgedragen Ticket voor eventuele schade die de ontvanger lijdt of geleden heeft. b. Mocht Expo Tickets / AST Expo BV in het kader van haar overige verplichtingen aan Koper aansprakelijk zijn, is de aansprakelijkheid van Expo Tickets / AST Expo BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Expo Tickets / AST Expo BV of haar ondergeschikten. c. De aansprakelijkheid van Expo Tickets / AST Expo BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Koper Expo Tickets / AST Expo BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Expo Tickets / AST Expo BV ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten 7 in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Expo Tickets / AST Expo BV in staat is adequaat te reageren. d. Koper vrijwaart Expo Tickets / AST Expo BV voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Koper van enige verplichting jegens Expo Tickets / AST Expo BV, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden. e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Expo Tickets / AST Expo BV meldt. f. Expo Tickets / AST Expo BV kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Koper geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. Expo Tickets / AST Expo BV is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Expo Tickets / AST Expo BV. g. Expo Tickets / AST Expo BV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Koper bij derde partijen verkregen Tickets. Expo Tickets / AST Expo BV kan evenmin de echtheid hiervan garanderen. h. Expo Tickets / AST Expo BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade die de houder van dit Ticket ondervindt door handelen of nalaten van derden. 

 13. Overmacht a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Expo Tickets / AST Expo BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Expo Tickets / AST Expo BV in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Koper op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Koper mee te delen en zulks zonder dat Expo Tickets / AST Expo BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter a. Op alle overeenkomsten met Expo Tickets / AST Expo BV is Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Almelo. 

 15. Diversen a. Het is bij Evenementen in het algemeen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Raadpleeg voor een specifiek overzicht hiervoor de algemene voorwaarden van de Organisator. b. Het is mogelijk dat Kopers voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden. c. Kopers die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd. d. Waar in deze Algemene Voorwaarden Expo Tickets / AST Expo BV zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Expo Tickets / AST Expo BV gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht. e. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van Expo Tickets / AST Expo BV dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Expo Tickets / AST Expo BV niet. f. Bij verschil van mening tussen Expo Tickets / AST Expo BV en Koper over de vertaling en/of de uitleg van de 8 Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend. g. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Expo Tickets / AST Expo BV in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Expo Tickets / AST Expo BV vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.